About

1059198_10152231442148254_58947520_n

Scroll down for english

RO

AZART, Centrul de Proiecte Culturale (CPC), este o organizație neguvernamentală, non-profit, înființată în anul 2014.

Asociația a rezultat din inițiativa unui grup de tineri care și-a propus să contribuie, prin acțiuni concrete, la ameliorarea situației artei în RM, în special la ameliorarea artei teatrale și dramaturgiei contemporane.
Centrul își propune să se ocupe de dezvoltarea, promovarea și susținerea artei, prin experimentarea și combinarea diferitelor metode / forme de expresie artistică și aplicarea lor în parctică.

Misiunea noastră:
Misiunea AZART, CPC, este de a contribui la creșterea calității artei contemporane în RM, prin crearea unei platforme artistice unice, unde am căuta, descoperi și susține tinerii talentați în domeniul artei – cinematografie, muzică, teatru, dans, etc. Integrarea activă a artei din Moldova în cea mondială.

Obiective și activități:

• Crearea unei platforme pentru reînnoirea și menținerea unui dialog dintre artiști din diferite instituții de cultură (de stat, publice, independente);
     – pentru susținerea și lansarea creației tinerilor actori, regizori, coregrafi, scenografi, interpreţi, artiştilor plastici, dramaturgilor, criticilor, etc. atât la nivel național cât și internațional. 
• Promovarea și susținerea unei exprimări artistice libere, pentru a dinamiza și diversifica procesul cultural autohton.
• Stimularea grupurilor artistice și artiștilor independenți la creație.
• Inițierea unui dialog creator și a unui schimb de practici/metode între artiștii naționali și cei străini.
• Promovarea diverselor  forme de artă teatrală.
• Promovarea dramaturgiei contemporane naționale și internaționale.
• Implicarea publicului într-un dialog cu artiștii asupra problemelor actuale, existente în societate.
• Identificarea unor noi spații de creație și punerea lor în valoare.
• Elaborarea unor proiecte de promovare a artei contemporane în zonele în care există acces redus la artă, din motive financiare sau geografice.
• Desfășurarea proiectelor de instruire a tinerilor artiști (workshop-uri şi master class-uri cu profesioniști din tară şi străini).
• Susținerea și organizarea proiectelor și programelor educaționale, stagii și traininguri în domeniul artei.
• Organizarea şi participarea la festivaluri, workshop-uri, ateliere de creaţie, ateliere de producere, concursuri republicane şi internaţionale, expoziţii, lansări de carte, seminare, conferinţe, simpozioane, rezidențe, etc.
• Realizarea spectacolelor- lectură și a spectacolelor dramatice, de dans, expresie corporală, etc., cu texte din literatura națională precum și cea universală contemporană.
• Expoziții de pictură, sculptură, hande made, articolele vestimentare.
• Proiecții de film contemporan.
• Discuții după fiecare eveniment organizat.
• Realizarea zilelor dramaturgiei unei țări străine la Chișinău.
• Colaborări artistice cu școlile, liceele, teatrele, instituțiile superioare de învățământ, alte organizatii.
• Lansări de carte, prezentări de reviste teatrale naţionale şi internaţionale etc.
• Concursuri de dramaturgie contemporană /artă contemporană.

EN

AZART, the Center for Cultural Projects (CPC) is a non-governmental and non – profit organization, founded in 2014.
The association resulted from the initiative of a group of young people which aim is to contribute with concrete actions, in improving the situation of art in the country, especially in performing arts and contemporary drama.
The Center aims to deal with the development, promotion and support of art by experimenting and combining different methods / forms of artistic expression and their application in practice.

Our mission:
The mission of AZART, CPC, is to contribute in increasing the quality of contemporary art in the country, creating an unique artistic platform where we search, discover and support young talents in arts – cinema, music, theater, dance, etc.. Active integration of culture of R. of Moldova into the world art.

Objectives and activities:
• Creating a platform for renewing and maintaining a dialogue between artists from different cultural institutions (state, public and independent ones);
– to support and promote the creation of the young actors , directors, choreographers, designers, performers, visual artists, playwrights, critics, etc., both nationally and internationally.
• Promoting and supporting a free artistic expression in order to stimulate and diversify the local culture.
• Stimulating independent artists and independent artistic organizations to create.
• Initiating a creative dialogue and exchange of experiences and practices between national and foreign artists.
• Promoting various forms of performing art.
• Promoting national and international contemporary drama.
• Involving the public in a dialogue with the artists on the current societal problems.
• Identifying new creative spaces and explore them.
• Developing projects to promote contemporary art in areas where there access to arts is limited, because of financial or geographical reasons.
• Conducting trainings and projects for young artists (workshops and master classes with local and foreign invited profesionals).
• Supporting and organizing educational programs, internships and trainings in the field of art.
• Organizing and participating in festivals, workshops, production workshops, republican and international projects, exhibitions, seminars, conferences, residencies, etc..
• Producing reading-performances and dramatic performances, dance performances, body expression performances, etc., after national and universal contemporary texts.
• Exhibitions of paintings, sculptures, hand made, garments.
• Screening of contemporary films.
• Discussions after each event.
• Organizing the Days of drama, of a foreign country in Chisinau.
• Artistic collaborations with schools, theatres, higher education institutions and other organizations.
• Book launches, presentations of national and international theatre magazines.
• Contests of contemporary drama /contemporary art.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s